• Αγγλικά
 • Ελληνικά
 • Ρωσικά

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εξηγεί πώς και γιατί, το American Medical Center (“Εμείς”) συλλέγει πληροφορίες για εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε. Με την Πολιτική αυτή, επίσης εξηγούμε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τον τρόπο άσκησής τους. Νομικά, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, καθώς καθορίζουμε τα μέσα και / ή τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που κατέχονται από εμάς. Μπορεί να είμαστε επεξεργαστές δεδομένων σε περίπτωση που εκτελούμε μια διαδικασία για λογαριασμό άλλης νομικής οντότητας που καθορίζει τα μέσα και / ή το σκοπό της επεξεργασίας.

Ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τις τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς διέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η πρώτη Αρχή του κανονισμού είναι ότι τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε δίκαιη και διαφανή επεξεργασία. Έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για το πώς θα διατηρήσουμε με ασφάλεια τις πληροφορίες σχετικά με εσάς και πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

 • βασικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου, όνομα παραπέμποντος ιατρού και πλησιέστερου συγγενή,
 • δεδομένα που προκύπτουν από επαφές που είχαμε μαζί σας, όπως επισκέψεις σε γιατρό, εισαγωγή στο νοσοκομείο, διάφορες σημειώσεις και αναφορές σχετικά με την υγεία σας, κάθε θεραπεία και τη φροντίδα που χρειάζεστε,
 • λεπτομέρειες και αρχεία σχετικά με τη θεραπεία και τη φροντίδα που λαμβάνετε, αποτελέσματα εξετάσεων, όπως ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, εργαστηριακές εξετάσεις, σχετικές πληροφορίες από άλλους επαγγελματίες υγείας, συγγενείς ή από εκείνους που ενδιαφέρονται για εσάς και σας γνωρίζουν καλά.

Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • για να δημιουργήσουμε τον ιατρικό σας φάκελο,
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας όταν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε για αποτελέσματα εξετάσεων, για ραντεβού και για παραπομπές,
 • για την εκτέλεση των πληρωμών σας.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας κάτω από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις:

 • όπου έχουμε τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων ή του νόμιμου κηδεμόνα,
 • όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας και του υποκειμένου των δεδομένων,
 • όπου απαιτείται για συμμόρφωση μας με νομική υποχρέωση,
 • όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου,
 • όταν είναι αναγκαίο για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
 • όπου δικαιολογείται από τα νόμιμα συμφέροντά μας, από τα νόμιμα συμφέροντά σας ή αυτά άλλων προσώπων,
 • όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, για την αξιολόγηση της ικανότητας εργασίας ενός εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής φροντίδας ή περίθαλψης ή διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης βάσει του κοινοτικού ή του κυπριακού δικαίου ή βάσει σύμβασης με επαγγελματία υγείας και με την επιφύλαξη των όρων και εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του GDPR.

Με ποιούς θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας:

Αν είναι απαραίτητο να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλα μέρη, αυτό θα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους και συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφουν σε ποιο βαθμό και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ενδεχομένως να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με:

 • Γιατρούς (Χειρουργούς, Γενικούς γιατρούς, Ειδικούς γιατρούς),
 • Εργαστήρια,
 • Άλλα ιατρικά κέντρα,
 • Ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα Δικαιώματά σας:

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 2018, Νόμος 125 (I) / 2018, σας παρέχονται διάφορα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση και τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα (σε ορισμένες περιπτώσεις) να αποσύρετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή, η οποία δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας προτού ανακληθεί η συναίνεσή σας.

Ατομικά δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης
 2. Δικαίωμα πρόσβασης
 3. Δικαίωμα διόρθωσης
 4. Δικαίωμα διαγραφής *
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 6. Δικαίωμα φορητότητας
 7. Δικαίωμα κατά της επεξεργασίας
 8. Το δικαίωμα τα δεδομένα σας να μην υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

* Το δικαίωμα διαγραφής ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Βάσει του άρθρου 9 (2) (η) και (3) του GDPR, οι σχετικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν δεδομένα επεξεργασίας για:

 1. ιατρική διάγνωση,
 2. την παροχή υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικής φροντίδας,
 3. τη διαχείριση συστημάτων ή υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικής πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@amc.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τα δικαιώματά σας ή την υποβολή παραπόνου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Οδός Ιάσωνος 1
1082 Λευκωσία Κ’υπρος
Ιστοσελίδα: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument
Αρ.Τηλεφώνου: 22818456
Αρ.Τηλεμοιότυπου: 22304565