Νεοφύτου Κυριάκος

Ειδικότητα
Γενική και Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Ογκολογία και στη Χειρουργική Ήπατος- Χοληφόρων – Παγκρέατος
Πανεπιστήμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ειδικότητα

Γ.Ν. Λευκωσίας

Υποτροφία

Clinical Research Fellow in Surgery, Department of Academic Surgery, Upper

GI/HPB Unit(Upper Gastrointestinal/ Hepato-Pancreato-Biliary Unit), The Royal Marsden

Hospital NHS Foundation Trust, London, UK

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

The Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust, London, UK(Clinical Research Fellow)

1st Department of Surgery, University of Athens, Laiko University Hospital, Greece (PhD )

MSc (Master’s Degree) in Molecular Biology(MSc Thesis: Pathogenic co-relationship of pancreatic inflammation process and carcinogenesis of adenocarcinoma of the pancreas)

Πιστοποιήσεις
  • Member of Cyprus Surgical Society
  • Member of Pancyprian Society of Traumatology and Emergency Surgery
  • Member of Panhellenic Medical Association
  • Member of Cyprus Medical Association
  • MSc (Master’s Degree) in Molecular Biology(MSc Thesis: Pathogenic co-relationship of pancreatic inflammation process and carcinogenesis of adenocarcinoma of the pancreas)
  • PhD in Medicine University of Athens, Laiko University Hospital, Greece
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

All aspects of General and Laparoscopic Surgery but most specifically Hepato-Pancreato-Biliary(HPB) Surgery and Surgical Oncology

Δημοσιεύσεις

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(neofytou+kyriakos)+or+(neofytou+k)+or+(neophytou+k)