Η Ιατρική της εργασίας είναι ειδικότητα της ιατρικής η οποία εστιάζεται στην πρόληψη, αξιολόγηση, ανάλυση και θεραπεία των προβλημάτων υγείας τα οποία δυνατό να προκαλούνται, επιδεινώνονται ή και γενικά σχετίζονται με την εργασία (περιβάλλον / συνθήκες εργασίας).

Επιδημιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη της κατανομής και της αιτιολογίας των ασθενειών στον πληθυσμό. Με την βοήθεια της επιδημιολογίας μελετούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης των ασθενειών σε έναν πληθυσμό, μέσω της εφαρμογής στατιστικών και αναλυτικών μεθόδων στην ιατρική.
Υπηρεσίες
  • Προληπτική ιατρική (καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις)
  • Επαγγελματικές και Περιβαλλοντικές  Ασθένειες
  • Αξιολόγηση της έκθεσης σε διάφορους παράγοντες κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς, ψυχοκοινωνικούς)
  • Διαχείριση προσωρινής ή/και μόνιμης ανικανότητας στην εργασία
  • Κλινική διακοπής του καπνίσματος

Ειδικότητες