(α)Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία
(β)Αξιοπρεπής μεταχείριση
(γ)Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
(δ)Ισοτιμη φροντίδα υγείας χωρίς δυσμενείς διακρίσεις
(ε)Φροντίδα υγείας σε περιπτώσεις επείγοντος ιατρικού περιστατικού ή κατάστασης σοβαρού κινδύνου εντός εύλογου χρόνου και κατά τον μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων του παροχέα υπηρεσιών υγείας
(στ)Δικαίωμα σε πληροφόρηση
(ζ)Η φροντίδα υγείας παρέχεται με τη συγκατάθεση του ασθενή και όπου είναι αδύνατο να ληφθεί, η φροντίδα υγείας που επιβάλλεται ως επείγουσα μπορεί να παρασχεθεί μόνο αν κριθεί ότι είναι προς όφελος τους ασθενή, συνάδει με το καλώς νοούμενο συμφέρον του και λαμβάνει υπόψη τις προηγουμένως τυχόν εκφρασθείσες επιθυμίες του
(η)Εμπιστευτικότητα
(θ)Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή
(ι)Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο τον ασθενή και περιλαμβάνονται σε ιατρικά αρχεία, που ο παροχέας υπηρεσιών υγείας οφείλει να τηρεί

Πηγή:Ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας