Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών

Το American Medical Center έθεσε σε εφαρμογή Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών στοχεύοντας στην αξιολόγηση των επιπέδων ικανοποίησης των ασθενών με τις υπηρεσίες που λαμβάνουν στο Νοσοκομείο. Ορισμένες από τις παραμέτρους που θα αξιολογηθούν είναι η φροντίδα και η συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο χρόνος εξυπηρέτησης τους, η ενημέρωση που έλαβαν σχετικά με το πρόβλημα υγείας τους, οι συνθήκες καθαριότητας, διαμονής, η ποιότητα του φαγητού κα. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η δήλωση προσωπικών στοιχείων (όνομα ασθενούς, γιατρού κτλ)  είναι απόλυτα προαιρετική.